savet za ekologiju

Milenko Jovanović

dipl. meteorolog

Milenko Jovanović, Dipl. meteorolog. 0d 1976. do 2000. radio u Saveznom hidrometeorološkom zavodu na poslovima osnovnih i vazduhoplovnih prognoza (obezbeđenje vazdušnog saobraćaja u SFRJ). Od 2001-2003. obavljao je funkciju Pomoćnik direktora za meteorologiju i v.d. Direktora Saveznog hidrometeorološkog zavoda. Nakon toga, prelazi na poziciju Načelnika odeljenja za utvrđivanje uslova i stanja sistema zaštite životne sredine u Ministarstvu za zaštitu prirodnih bogatstava, životne sredine i održivog razvoja. Od osnivanja Agencije za zaštitu životne sredine 2004. godine, deo je njenog stručnog tima. Poslednjih 8 godina je Načelnik odeljenja za indikatore, izveštavanje i informacioni sistem, Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha. Koordinator je uspostavljanja državnog monitoringa kvaliteta vazduha na 36 mernih stanica širom Srbije.

dr Aleksandar Urošević

doktor bioloških nauka

Aleksandar Urošević rođen je 1982. godine u Smederevu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Biološki fakultet . Diplomirao je 2007. godine. Upisao je doktorske studije Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer Morfologija, sistematika i filogenija životinja, modul Morfologija. Od 2008. do kraja 2010. bio je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj republike Srbije. Od 01.01.2011. godine zaposlen je kao istraživač na Odeljenju za evolucionu biologiju Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Polni dimorfizam glavenog skeleta lacertidnih guštera“ je odbranio 19.03.2012. godine.

U tekućem istraživačkom periodu dr Aleksandar Urošević angažovan je kao viši naučni saradnik na Odeljenju za evolucionu biologiju Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Instituta od nacionalnog značaja za republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu. Naučnoistraživački rad dr Aleksandra Uroševića odvija se pre svega u oblasti evolucione morfologije. Aktivno je uključen i u studije faunistike i konzervacione biologije gmizavaca Srbije. Izvan ovih delatnosti, učestvuje u paleontološkim istraživanjima kao i istraživanjima morfologije vaskularnih biljaka. Publikovao je 44 bibliografske jedinice, u koje spadaju poglavlja u monografijama, strani časopisi sa SCI liste, kongresna saopštenja i radovi u časopisima od nacionalnog značaja. Učestvovao je kao komentor u izradi dve doktorske disertacije i aktivno učestvuje u izradi treće. Učestvovao je i u istraživanjima vezanim za procenu konzervacionog statusa gmizavaca u PIO „Dolina reke Pčinje“ kao i u monitoringu vodozemaca i gmizavaca na podrčju NP „Kopaonik“.

Marina Simić

master ekolog

Marina Simić, je rođena 1993. godine u Smederevu, gde je i završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Univerzitetu u Beogradu - Biološkom fakultetu 2018. godine. Master rad pod naslovom: “Procena potencijala Equisetum arvense i Equisetum telmateia za fitoremedijaciju flotacione jalovine” odbranila je 2020. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Ekologija, smer zaštita životne sredine. 2014. godine je volontirala u Centru za promociju nauke 2017. godine učestvovala je na Kongresu studenata biologije U okviru svojih istraživanja za potrebe određenih studija i izradu završnog rada, vršila je analize uzoraka zemljišta i biljaka koje su rasle na supstratima zagađenim teškim metalima, pri čemu je određena koncentracija teških metala u zemljištu, kao i u nadzemnim i podzemnim delovima biljaka. Na osnovu dobijenih analiza utvrđena je sposobnost biljaka u akumulaciji i imobilizaciji teških metala, odnosno njihovoj primeni u procesu fitoremedijacije zemljišta, kao jednog od ekološki prihvatljivih rešenja za probleme zagađenja zemljišta teškim metalima, koje se zasniva na upotrebi biljaka za uklanjanje teških metala iz zagađenog zemljišta, sedimenata i vode. Ova istraživanja obavljala je u laboratorijama Instituta za botaniku i Botanickoj bašti ‘’Jevremovac’’ i INEP-u ( Institut za primenu nuklearne energije, INEP laboratorija), 2019. godine.

tvrdjava logo BELO

Dr Jovana Cvijića 18,
11300 Smederevo

Telefon:
+381621842091

e-mail:
pokrettvrdjava@gmail.com